Društvo vzdrževalcev Slovenije

Untitled Document

 

Pogodbeni partnerji DVS

 

Družba / podjetje / ustanova postane pogodbeni partner DVS s podpisom Pogodbe o sodelovanju. Pogodba, ki velja do preklica ali spremembe pogojev, vključuje obveznosti izvajalca in pravice pogodbenega partnerja ter določa pogodbeno vrednost v višini 150, 250 in 500 €/leto. V ceno ni vključen DDV. Pogodbena vrednost je odvisna od velikosti družbe / podjetja / ustanove (mala, srednja, velika) ali njene poslovne odločitve. Pogodbeni partner ob pristopu izpolni naslednja obrazca:

 

 • pristopno izjavo v DVS za družbo / podjetje / ustanovo
 • pristopno izjavo v DVS za pogodbene člane.

 

Družba / podjetje / ustanova postane pogodbeni partner, ko podpiše pogodbo o sodelovanju in plača letno pogodbeno vrednost, zato ima naslednje ugodnosti:

 

 • za vrednost 150 € letno + DDV:
  •  pogodbeni partner ima po podpisu pogodbe in plačilu pogodbenega prispevka možnost, da v reviji Vzdrževalec enkrat brezplačno objavi svoj logotip v velikosti 9 x 4,5 cm v rubriki Novi pogodbeni partnerji;
  • DVS s svojimi strokovnimi sodelavci svojim pogodbenim partnerjem omogoča brezplačno strokovno svetovanje s področja vzdrževanja preko spletnega forumahttp://www.drustvo-dvs.si/;
   • v DVS se lahko včlanita 2 (dva) člana, zaposlena pri pogodbenem partnerju, ki s tem postaneta pogodbena člana DVS in imata iz tega naslova naslednje ugodnosti:
   • imata poravnano enoletno članarino;
   • prejmeta vse številke revije Vzdrževalec, ki izidejo v tekočem letu (najmanj 4 redne izdaje in ena posebna izdaja ob Tehniškem posvetovanju, imenovana Vzdrževalec - Zbornik);
   • imata možnost brezplačne udeležbe na vseh strokovnih, predstavitvenih in promocijskih seminarjih, ki jih DVS organizira sam ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji;
   • imata možnost brezplačne udeležbe na vseh dogodkih, ki se odvijajo v okviru vsakoletnega Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije;
   • imata možnost kandidirati v organe DVS in zastopati želje pogodbenega partnerja;
   • mata možnost udeležbe in glasovanja na skupščini DVS;
   • imata možnost sodelovati pri pripravi kratkoročnega in dolgoročnega programa delovanja DVS;
   • sta redno obveščena o dejavnosti DVS preko revije Vzdrževalec in spletne strani;
  • pogodbeni partner lahko v DVS včlani tudi ostale zaposlene, ki pa so za svoje članstvo dolžni plačevati članarino in/ali naročnino pod pogoji, navedenimi pod točko B (fizični člani), lahko pa zanje članarino in/ali naročnino plača tudi podjetje-pogodbeni partner. Ti fizični člani za udeležbo na strokovnih, predstavitvenih in promocijskih seminarjih, ki jih DVS organizira sam ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji, plačajo kotizacijo (ali jo zanje plača podjetje-pogodbeni partner), ki je določena za vsak tak seminar posebej, razen za dogodke, ki se vsako leto odvijajo v okviru Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije - ti so za vse člane DVS brezplačni!
  • za udeležbo na ostalih seminarjih, ki niso predmet pogodbe, morajo vsi člani DVS plačati kotizacijo, katere višina se določa za vsak seminar posebej. To kotizacijo lahko zanje plača tudi podjetje-pogodbeni partner.

 

Ob morebitni prekinitvi pogodbe naročniku-pogodbenemu partnerju takoj prenehajo vse ugodnosti, pogodbenima članoma pa avtomatsko preneha članstvo v DVS, razen če se pisno ne opredelita drugače. Vsem ostalim fizičnim članom pa članstvo preneha le, če jim le-to plačuje naročnik-pogodbeni partner.

 

 • za vrednost 250 € letno + DDV:
  • pogodbeni partner ima po podpisu pogodbe in plačilu pogodbenega prispevka možnost, da v reviji Vzdrževalec enkrat brezplačno objavi svoj logotip v velikosti 9 x 4,5 cm v rubriki Novi pogodbeni partnerji;
  • DVS s svojimi strokovnimi sodelavci svojim pogodbenim partnerjem omogoča brezplačno strokovno svetovanje s področja vzdrževanja preko spletnega forumahttp://www.drustvo-dvs.si/;
  • v DVS se lahko včlanijo 3 (trije) člani, zaposleni pri pogodbenem partnerju, ki s tem postanejo pogodbeni člani DVS in imajo iz tega naslova naslednje ugodnosti:
   • imajo poravnano enoletno članarino;
   • prejmejo vse številke revije Vzdrževalec, ki izidejo v tekočem letu (najmanj 4 redne izdaje in ena posebna izdaja ob Tehniškem posvetovanju, imenovana Vzdrževalec - Zbornik);
   • imajo možnost brezplačne udeležbe na vseh strokovnih, predstavitvenih in promocijskih seminarjih, ki jih DVS organizira sam ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji;
   •  imajo možnost brezplačne udeležbe na vseh dogodkih, ki se odvijajo v okviru vsakoletnega Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije;
   • imajo možnost kandidirati v organe DVS in zastopati želje pogodbenega partnerja;
   • imajo možnost udeležbe in glasovanja na skupščini DVS;
   • imajo možnost sodelovati pri pripravi kratkoročnega in dolgoročnega programa delovanja DVS;
   • so redno obveščeni o dejavnosti DVS preko revije Vzdrževalec in spletne strani;
  • pogodbeni partner lahko v DVS včlani tudi ostale zaposlene, ki pa so za svoje članstvo dolžni plačevati članarino in/ali naročnino pod pogoji, navedenimi pod točko B (fizični člani), lahko pa zanje članarino in/ali naročnino plača tudi podjetje-pogodbeni partner. Ti fizični člani za udeležbo na strokovnih, predstavitvenih in promocijskih seminarjih, ki jih DVS organizira sam ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji, plačajo kotizacijo (ali jo zanje plača podjetje-pogodbeni partner), ki je določena za vsak tak seminar posebej, razen za dogodke, ki se vsako leto odvijajo v okviru Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije - ti so za vse člane DVS brezplačni!
  • za udeležbo na ostalih seminarjih, ki niso predmet pogodbe, morajo vsi člani DVS plačati kotizacijo, katere višina se določa za vsak seminar posebej. To kotizacijo lahko zanje plača tudi podjetje-pogodbeni partner.

 

Ob morebitni prekinitvi pogodbe naročniku-pogodbenemu partnerju takoj prenehajo vse ugodnosti, pogodbenim članom pa avtomatsko preneha članstvo v DVS, razen če se pisno ne opredelijo drugače. Vsem ostalim fizičnim članom pa članstvo preneha le, če jim le-to plačuje naročnik-pogodbeni partner.

 

 • za vrednost 500 € letno + DDV:
  • pogodbeni partner ima po podpisu pogodbe in plačilu pogodbenega prispevka možnost, da v reviji Vzdrževalec enkrat brezplačno objavi svoj logotip v velikosti 9 x 4,5 cm v rubriki Novi pogodbeni partnerji;
  • DVS s svojimi strokovnimi sodelavci svojim pogodbenim partnerjem omogoča brezplačno strokovno svetovanje s področja vzdrževanja preko spletnega forumahttp://www.drustvo-dvs.si/;
  • v DVS se lahko včlanijo 4 (štirje) člani, zaposleni pri pogodbenem partnerju, ki s tem postanejo pogodbeni člani DVS in imajo iz tega naslova naslednje ugodnosti:
   • majo poravnano enoletno članarino;
   • prejmejo vse številke revije Vzdrževalec, ki izidejo v tekočem letu (najmanj 4 redne izdaje in ena posebna izdaja ob Tehniškem posvetovanju, imenovana Vzdrževalec - Zbornik);
   • imajo možnost brezplačne udeležbe na vseh strokovnih, predstavitvenih in promocijskih seminarjih, ki jih DVS organizira sam ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji;
   • imajo možnost brezplačne udeležbe na vseh dogodkih, ki se odvijajo v okviru vsakoletnega Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije
   • imajo možnost kandidirati v organe DVS in zastopati želje pogodbenega partnerja;
   • imajo možnost udeležbe in glasovanja na skupščini DVS;
   • imajo možnost sodelovati pri pripravi kratkoročnega in dolgoročnega programa delovanja DVS;
   • so redno obveščeni o dejavnosti DVS preko revije Vzdrževalec in spletne stran
  • pogodbeni partner lahko v DVS včlani tudi ostale zaposlene, ki pa so za svoje članstvo dolžni plačevati članarino in/ali naročnino pod pogoji, navedenimi pod točko B (fizični člani), lahko pa zanje članarino in/ali naročnino plača tudi podjetje-pogodbeni partner. Ti fizični člani za udeležbo na strokovnih, predstavitvenih in promocijskih seminarjih, ki jih DVS organizira sam ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji, plačajo kotizacijo (ali jo zanje plača podjetje-pogodbeni partner), ki je določena za vsak tak seminar posebej, razen za dogodke, ki se vsako leto odvijajo v okviru Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije - ti so za vse člane DVS brezplačni!
  • za udeležbo na ostalih seminarjih, ki niso predmet pogodbe, morajo vsi člani DVS plačati kotizacijo, katere višina se določa za vsak seminar posebej. To kotizacijo lahko zanje plača tudi podjetje-pogodbeni partner.

 

Ob morebitni prekinitvi pogodbe naročniku-pogodbenemu partnerju takoj prenehajo vse ugodnosti, pogodbenim članom pa avtomatsko preneha članstvo v DVS, razen če se pisno ne opredelijo drugače. Vsem ostalim fizičnim članom pa članstvo preneha le, če jim le-to plačuje naročnik-pogodbeni partner.

 

Za pridobitev predloga pogodbe in pristopnih izjav pošljite mail natajnik@drustvo-dvs.si ali pokličite na 01 5113 006.