Društvo vzdrževalcev Slovenije

Untitled Document

MOŽNOSTI SODELOVANJA V REVIJI VZDRŽEVALEC

STROKOVNI ČLANKI 

NASLOV ZA POŠILJANJE: Strokovne članke pošljite na elektronski naslov:tajnik@drustvo-dvs.si.

VSEBINA ČLANKA: Članek naj vsebuje: naslov članka, navedbo ključnih besed ter kratek povzetek (do deset stavkov) – vse to v slovenskem in angleškem jeziku! Avtor naj navede: ime, priimek in naziv avtorja ter naziv podjetja, v katerem je zaposlen. Avtor naj članku priloži osebno fotografijo.

Pričakujemo strokovne članke z različnih področij vzdrževanja, varnosti pri delu, ekologije, managementa, …. Članki naj bodo v celoti strokovni, brez marketinških elementov kot so trgovski nazivi artiklov,  nazivi proizvajalcev ipd..

Ob koncu članka je potrebno obvezno navesti uporabljeno literaturo.

OBSEG ČLANKA: Velikost članka naj bo največ tri tipkane strani v urejevalniku besedil Word, stil Arial, font 11. V kolikor je članek daljši, priporočamo, da ga avtor pripravi v nadaljevanjih, ki vsako po sebi pomeni vsebinsko celoto. Tako pripravljeni članki bodo potem v nadaljevanjih objavljeni v zaporednih številkah Vzdrževalca.

SLIKE IN TEKST: Tekst članka pošljite v urejevalniku besedil Word, stil Arial, font 11. Vsi grafični elementi naj bodo opremljeni z naslovom in kratkim pojasnilom (npr.: Slika 1: Prerez, Tabela 1: Vrste goriv, …). Vse slikovno gradivo (slike, skice, fotografije, tabele, grafi, formule, načrti), ki je morebiti vključeno v urejevalniku, obvezno pošljite tudi na CD-ju ali po elektronski pošti posebej.

OBJAVA ČLANKA: Prispele strokovne članke ocenjuje Uredniški odbor po sprejetih in veljavnih recenzentskih merilih. Kdaj bo članek objavljen, je odvisno od vsebinske zasnove celotne revije.

PODATKI O AVTORJU: Avtorske honorarje izplačujemo preko Avtorske agencije Slovenije. Prosimo, da avtorji za potrebe izplačila honorarja izpolnijo obrazec »PODATKI O AVTORJU«  (obrazec).

PROMOCIJSKI ČLANKI

NASLOV ZA POŠILJANJE: Propagandne članke pošljite na elektronski naslov: tajnik@drustvo-dvs.si.

VSEBINA ČLANKA: Članek naj vsebuje: ime, priimek in naziv avtorja; naziv podjetja, v katerem je zaposlen in  naslov članka.

Propagandni članek o podjetjih, izdelkih in storitvah, pomembnih za vzdrževalsko stroko, lahko vsebuje vse marketinške elemente podjetja, izdelka ali storitve.

CENA OBJAVE: Cena objave propagandnega članka znaša polovico cene oglasa enake velikosti. Glede velikosti se upošteva velikost natisnjenega članka. Cena objave propagandnega članka v velikosti ene strani v reviji (format A4) tako znaša 140 €, v velikosti pol strani v reviji (format A5) pa 100 € (cene so brez DDV). Cena reklamnega članka velikosti A4 v reviji Vzdrževalec - Zbornik (oktobrska številka) je 180 EUR, cena reklamnega članka velikosti A5 v Zborniku pa je 140 EUR.

PREDSTAVITEV POGODBENEGA PARTNERJA 

Vsak nov pogodbeni partner, ki je poravnal svojo finančno obveznost do društva, se lahko ob vstopu v društvo v reviji predstavi z objavo logotipa v velikosti 9 x 4,5 cm v rubriki »Nov pogodbeni partner«.

NASLOV ZA POŠILJANJE: Logotip pošljite na elektronski naslov:tajnik@drustvo-dvs.si.

INTERVJU 
Intervjuje opravimo s pogodbenimi partnerji, ki vzdržujejo proizvodne enote ali s podjetji, ki jih na povabilo obišče Uredniški odbor. V intervjuju se predstavi direktor podjetja ali vodja vzdrževanja. Intervju opravi član uredniškega odbora, ki obišče partnerja in postavi ustrezna vprašanja. V kolikor se želite v reviji predstaviti v obliki intervjuja, sporočite na elektronski naslov tajnik@drustvo-dvs.si . V vsaki številki revije je objavljen največ en intervju.

OGLAŠEVANJE V REVIJI

CENE OGLASOV (v EUR brez DDV):

Pozicija in dimenzija oglasa

Cena

Cena v Zborniku

Naslovnica A4

680

840

Zadnja stran A4

365

450

Druga in predzadnja stran A4

320

400

Notranja stran A4

280

360

Notranja stran A5

200

280

Notranja stran 1/3

110

160

Reklamni članek A4

140

180

Reklamni članek A5

100

140

Vložni list v revijo (različne dimenzije)

365

450

Ostale oblike oglaševanja (po želji naročnika)

po dogovoru

po dogovoru

Objava logotipa na koledarju (enojni, dvojni, trojni)

480 / 920 / 1.340

/

V ceno nista všteta DDV in oblikovanje reklam! Cene veljajo od januarja 2009.

NAROČILO OGLASOV: Za vsako naročilo oglaševanja prosimo izpolnite obrazec »NAROČILNICA ZA OGLAŠEVANJE« (obrazec). Naročila sprejemamo po elektronski pošti, faksu, telefonu ali osebno, 30 dni pred izdajo revije.

OBLIKOVANJE OGLASOV: Oglasi morajo biti pripravljeni v ustreznem grafičnem formatu (.TIF, .EPS, .JPG) v ločljivosti najmanj 300 dpi. Fotolitov ne sprejemamo! Že oblikovane oglase pošljite na elektronski naslov: tajnik@drustvo-dvs.si ali na CD-ju na naslov uredništva: DVS, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana najmanj 15 dni pred izdajo revije. Oglase vam lahko tudi oblikujemo; cena oblikovanja oglasa formata A4 je 126 €, formata A5 85 €, v Zborniku pa 160 € (vse cene so brez DDV).